מכמנים 27

סוסיתא ותחומה - חידושים בתום 18 שנות מחקר

תוכן עניינים

שונית נטר-מרמלשטיין – פתח דבר

מיכאל איזנברג – דרב העורך

סוסיתאבתום 18 עונותחפירה – מיכאלאיזנברג

תכניתהונופההעירונישלסוסיתאהרומית  ארתורסג״ל

רעשיאדמההיסטורייםבצפוןישראל והשפעתם על היפוס־סוסיתא – נטעוקסלרושמואלמרקו

מצודתהרוקאד– מצודה הלניסטית בדרום הגולן – הנדריקברוןואורןזינגבוים

דמותההצבאיתשלסוסיתא – ממצודהתלמיתלפוליססלאוקית – מיכאלאיזנברג 

בתימרחץרומייםבסוסיתאובדקפוליס – ארלטהקובלבסקהומיכאלאיזנברג

מטבעתהעיראנטיוכיההיפוס (סוסיתא) – יניבשאואר 

כלי חרס מקומיים מהתקופה הרומית מחפירות סוסיתא – מיכאל אזבנד

תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית

מחקרגיאוגרפי־מרחבישלתחוםאנטיוכיה היפוס מהתקופהההלניסטיתועדהתקופההביזנטית – אדםפאזוט

המבנן הצפון־מזרחיוהנצרות בסוףהעתהעתיקהבהיפוס־סוסיתא – מארקשולר